SmodCMS

PRÍPRAVA PROJEKTU
Opis prípravy projektu:

.DOC  prevziať súbor 

.PDF   prevziať súbor 


Príprava databázy s údajmi na personalizáciu:

.DOC  prevziať súbor 

.PDF   prevziať súbor 

.

Opis prípravy projektu:

Projekt sa do tlače prijíma v ľubovoľnom grafickom programe, napr. CorelDraw, Adobe Illustrator, Photopshop, Corel Photo-Paint. Projekt sa prijíma vo formáte 58 x 90 mm, t. j. o 2 mm väčšom z každej strany vzhľadom k rozmerom formátu karty (54 x 86 mm).V projekte nezaobľujte rohy. Ak projekt nemá pozadie vyvedené na spád, formát projektu musí byť zachovaný. Formát projektu preto treba vymedziť obdĺžnikom na najnižšej vrstve, bez kontúr (outline) a výplne alebo (v prípade rastrového súboru) projekt príslušne potiahnuť tak, aby mal správne rozmery.

• Objekty sa nemôžu nachádzať vo vzdialenosti menej než 3 mm od okraja formátu karty (54 x 86 mm) okrem pozadia. Vzhľadom na toleranciu rezania môže vzniknúť isté presunutie práce v pomere k použitému okraju. Z tohto dôvodu neodporúčame umiestňovať okolo projektu akékoľvek rámčeky, ktorých vycentrovanie možno na konečnom produkte vidieť.

• Pozadie (ako aj objekty predstavujúce pozadie) tlačené „na spád“ sa musí dostať k okraju formátu projektu (58 x 90 mm). Ak nejaké objekty presahujú za formát projektu, musia sa obrezať.

• Farby (vrátane fotografií a grafík importovaných do projektu) musia byť v modeli CMYK. Neposielajte súbory v modeli RGB, pretože vytlačené farby sa môžu líšiť od zameraných farieb zobrazených na obrazovke.
 
• Venujte pozornosť možnosti vzniku farebných rozdielov vo výtlačkoch z tlačiarní a obraze zobrazenom na monitore vzhľadom na rozdiely v technológii tlači, prezentácie farieb a druhu podkladu, na ktorý sa karty tlačia, ako aj iných faktorov vplývajúcich na farebnosť (napr. laminácia).

• Na získanie väčšej hĺbky čiernej farby v oblasti apli použite čiarnu farbu zloženú z prvkov 84%C 74%M 62%Y 100%K.

• Tónové vlastnosti v jednom bode nesmú byť vyššie než 320 %. Pri prácach, kde je tento parameter prekročený, sa reklamácie nebudú uznávať (čiže čierna farba sa nemôže vytvoriť zo štyroch 100% prvkov).

• Prípustné odchýlky sýtosti farieb sú +/- 5 %.

• Generovanie textu alebo čiernej apli zo štyroch farieb je neprípustné.

• IV prípade písma malého stupňa (menej než 6 bodov) alebo iných tenkých grafických prvkov nepoužívajte negatívne písmo (to sa týka najmä pätkových rezov).

• Tenké línie, mriežky a grafické prvky musia vyť vyhotovené v jednej farbe. To sa týka aj písiem s malým a stredným stupňom písma.

• Čierne texty veľkosti menej než 18 bodov na farebnom pozadí musia byť pretlačené (overprint). Vyberanie pozadie spod takýchto textov je zakázané.

• IS cieľom zamedziť prípadným nepresnostiam pri zoradení je potrebné tvoriť presahy (trapping), čiže minimálne naloženie farieb na seba.

• Rozlíšenie bitových máp musí byť 300 dpi.

• Texty je potrebné zameniť na krivku.

• Projekt treba zoskupiť. Pri odoslaní projektu priložte náhľad prednej a zadnej strany vo formáte JPG s nanesenou ukážkou personalizácie (ak je).

• Skúšobné kópie treba vyhotoviť pomocou technológie, ktorá umožňuje simuláciu nárastu rastrových bodov v ofsetovej tlači. Kópia musí byť zhotovená po poslednej korektúre a z materiálov predložených do tlačiarne. V inom prípade nejde o relevantný základ pre tlač.

• Farba vo finálnom produkte sa musí zhodovať s predloženým vzorom so zohľadnením obmedzení vyplývajúcich z technických možností strojových zariadení, podkladu, na ktorom sa tlačí, dodaných materiálov a iných faktorov, ktoré majú vplyv na farebnosť kópie (napr. laminácia).

• V prípade spájanie kariet rôznej farebnosti na jeden náklad a v prípade tlače na metalických podkladoch objednávateľ pripúšťa odchýlky v sýtosti farieb v porovnaní s prvotným projektom.

• Spoločnosť MCRAD nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie autorských práv v súvislosti so znakmi, symbolmi a grafikou, ktoré objednávateľ použil v grafickom projekte.


Metalické karty – doplňujúce poznámky:

• Karty s metalickým podkladom (zlatým, strieborným) produkujeme nasledujúcim spôsobom: Na celú kartu sa sieťotlačou nanesie metalická farba (zlatá alebo strieborná) a potom sa natlačí klientom poskytnutá grafika. Všade, kde je v projekte biela farba, bude na finálnom produkte metalická farba (zlatá alebo strieborná). To si možno simulovať pri vytlačení projektu napríklad na žltý papier – do istej miery vám to dá predstavu, aké rozdiely sa prejavia medzi projektom a finálnym produktom. Existujú dva spôsoby získania bielej farby na kartách s metalickým podkladom:

• Použitie dodatočnej farby Panton (biela metóda Panton používaná pri nákladoch nad 1 000 ks).

• Použitie výberu metalickej farby (to sa týka skôr veľkých prvkov). Výber sa určite nedá urobiť pod textami (malé písmená alebo tiene pod písmenami). Zlatá farba má tendenciu zmeniť farbu – vaša karta vyjde tmavšia než v projekte. Strieborná farba je skôr neutrálnejšia. Zlatú kartu možno vytlačiť aj iným spôsobom. Metalický podklad bude strieborný a všade, kde chcete získať zlatú farbu, sa natlačí farba s príslušnými prvkami, takže v konečnom dôsledku vyjde ako zlatá. V takom prípade všade tam, kde je v projekte biela farba, bude na finálnom produkte strieborná farba. Súbor na tlač je potrebné uložiť vo formáte CDR (Corel Draw) ľubovoľnej verzie AI (Adobe Illustrator) do CS3 PSD (Photoshop) do CS 3 CPT (Corel PhotoPaint) ľubovoľnej verzie.